DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.73872

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED TEACHING TO UKRAINIAN UNIVERSITY STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS

Svetlana Bodnar

Abstract


The article discloses the problem of content and language integrated teaching to Ukrainian university students majoring in economics. The characteristics of the integrated teaching are presented. Nowadays pedagogical integration can be traced in all its forms: in interconnection of actions concerning youth education and upbringing; in interconnection of content of different subjects teaching, moreover not only related subjects (such as mathematics and physics) but so-called unconnected subjects (computer sciences and foreign languages); in interconnection of different activities as to the major subject learning. Pedagogical integration is realised by creating “practical synthesis”, it means: joining the content of related subjects into one academic discipline; applying similar methods and techniques of teaching synthesised subject; emerging organisational forms of teaching different subjects into one organisational-methodic unity which functions in one educational process. The peculiarities of the integrated teaching economic subjects by means of a foreign language are highlighted in the article. Professional knowledge and skills that Ukrainian students majoring in economics are to master both in the native and in the foreign languages for professional material application into practice are described. The methods of integrated teaching economic subjects by means of a foreign language have been introduced. The article presents the model of stage-by-stage realisation of the integrated teaching two kinds of activities (professional and foreign language) with the description of the interconnected (synthetized) components of the teaching process.


Keywords


integrated teaching; professional activity; foreign language speech activity; economic subjects; students majoring in economics.

Full Text:

PDF

References


Doraisamy, R., Radhakrishnan, S. (2013). The effectiveness of integrated teaching over traditional teaching among first year MBBS students: A preliminary Study. Med J DY Patil Univ, 6, 139-41. https://doi.org/10.4103/0975-2870.110296

Gavelek, J. R., Raphael, T. E., Biondo, S. M., & Wang, D. (2000). Integrated Literacy Instruction: In M. L.Kamil, P.B. Mosenthal, P.D. Pearson, & R. Barr (Eds.). Handbook of reading research. Mahwah, NJ: Erlbaum (pp. 587-607).

Graaf, P. W., Wright, G., Walker, M. J. & Welch, T. B. An Integrated Approach to Teaching Engineering Courses, in Proceedings of the ASEE Annual Conference, (Seattle, Washington), June 1998. Paper 1232-05.

Hannon, C. & Clark, J. (2006). A Cognitive-Based Approach to Learning Integrated Language Components. The Third International Workshop on Natural Language Understanding and Cognitive Science. Paphos, Cyprus. https://doi.org/10.5220/0002503600270036

Jamkar, A. V., Yemul, V. L., & Singh, G. (2016). Integrated teaching program with student-centred case base learning for undergraduates at B J Medical College Pune. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02438.x

Jennings, T. E. (1997). Restructuring for integrative education: multiple perspectives, multiple contexts. Westport, Conn: Bergin & Garvey.

Klein, J. T. (1996). Crossing boundaries: knowledge, disciplinarities, and interdisciplinarities: University Press of Virginia.

Pigdon, K. & Woolley, M. (1992). The Big Picture. Chap. 1 – 3. Victoria: Eleanor Curtain Publishing.

Shi, Y. (2016). Research on integrated education mode in college English teaching. SHS Web of Conferences 5, 01012. https://doi.org/10.1051/shsconf/20162501012

Shoemaker, B. (1989). Integrative Education: A curriculum for the Twenty-First Century. Oregon School Study Council 33/2.

Smith, J. W. A. and Ellery, W. (1997). How children learn to write. Auckland: Longman.

Toppo, N. A. et al. (2016). Introduction of Integrated Teaching Learning Module in Second M.B.B.S. Curriculum. Available online at: http://www.ijcmr.com/uploads/7/7/4/6/77464738/introduction_of_integrated_teaching_ learning_module_in_ second_m.b.b.s._curriculum__.pdf

Bezrukova, V. S. (1990). Pedagogicheskaya integratsiya: sushchnost', sostav, mekhanizmy realizatsii [Educational integration: the nature, composition, mechanisms for implementation]. Sverdlovsk, Russia.

Fedorets, G. F. (1989). Problemy integratsii v teorii i praktike obucheniya. [Integration problems in the theory and practice of teaching]. Leningrad, Russia: Leningrad state pedagogical institute.

Honcharenko, S. U. (1994). Integratsiya nauchnykh znaniy i problema soderzhaniya obrazovaniya. [Integration of scientific knowledge and the problem of educational conten]. Postmetodyka , 2 (b), 2-4.

Lednev, V. S. (1989). Soderzhaniye obrazovaniya [The content of education]. Moscow, Russia: Vysshaya shkola.

Levchik, I.Yu. (2014). Kompleks uprazhneniy dlya razvitiya pervichnogo rechevogo umeniya v ramkakh formirovaniya professional'no oriyentirovannoy angloyazychnoy kompetentnosti v govorenii budushchikh psikhologov [A set of exercises for the development of primary speech skills within the formation of professional English-language competence in speaking of the future psychologists]. Universum: Psychology and Education, 4 (5). Available online at: http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1211

Martynova, R. Yu. (2010). Types of integrated educational processes of professional activity of non-linguistic students, Naukoviy vísnik PNPU im. K. Ushinskoho (Odessa), 9, 80-88.

Martynova, R. Yu. (2016). Psikhologicheskiye osnovy integrirovannogo protsessa obucheniya obrazovatel'noy i inoyazychnoy rechevoy deyatel'nosti studentov neyazykovykh spetsial'nostey [Psychological bases of integrated training process of educational and foreign language speech activity of non-linguistic students]. Odessa, Ukraine: Osvita Ukraina.

Martynova, R. Yu. & Dobrovolska, L. S. Psychological characteristics of linguistic and communicative stages of procedural integration of professional and foreign language speech activity. Nauka i osvita, 2, 32–41.

Мytnyk, M. M. (2014). Psikhologo-lingvisticheskiye osobennosti porozhdeniya inoyazychnoy prezentatsionnoy rechi budushchikh spetsialistov sfery turizma [Psycho-linguistic features of foreign language presentation speech generation of future tourism professionals]. Universum: Psychology and Education, 4 (5). Retrieved from http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1213

Petrovsky, A. V. (1995). Vvedeniye v psikhologiyu [Introduction to Psychology]. Moscow, Russia: Publishing Centre “Academy”.

Popel, O. V. (2015). Innovatsionnaya metodika obucheniya prezentatsii na angliyskom yazyke budushchikh inzhenerov

[Innovative methods of teaching English Language Presentation to Future Engineers]. Oxford Review of Education and Science, 1(9), 579-585.

Sova, M. О. (2005). Intehratsiya khudozhnʹo-kulʹturolohichnykh znanʹ u systemi profesiynoyi pidhotovky vchytelya humanitarnykh dystsyplin [The integration of artistic and cultural knowledge in the system of professional training of humanities teachers]. Extended abstract of candidate’s thesis, Kiev, Ukraine. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

Talyzina N. F. (1984). Upravleniye protsessom usvoyeniya znaniy (psikhologicheskiye osnovy) [Control of learning process (psychological basis)]. Moscow, Russia: Publisher Moscow University.

Tarnopolsky, O. & Kornieva, Z. (2013). Integracija obuchenija jazyku i special'nosti v nejazykovom vuze [The Integration of Teaching Language and Speciality in Non-linguistic Higher Educational Institution.]. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT, Academic Publishing.

Tyunnikov, Yu. S. (1988). Metodika vyyavleniya i opisaniya integrativnykh protsessov v uchebno-vospitatel'noy rabote SPTU [Methods of identification and description of the integrative processes in the educational work of the vocational school]. Moscow, Russia: Publishing House APN USSR.

Zverev, I. & Maksimova, V. (1981). Mezhpredmetnyye svyazi v sovremennoy shkole. [Interdisciplinary connections in the modern school]. Moscow, Russia: Pedagogy.

Zyazyun, I. A. (2008). Filosofiya pedahohichnoyi diyi [Philosophy of pedagogical action]. Cherkasy, Ukraine: Vydavnychyi viddil CHNU im. Bohdana Khmelnytskoho.
Copyright (c) 2016 Svetlana Victorivna Bodnar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)