(1)
Lazebna, O.; Dychka, N.; Kotvytska, V. TEACHING STUDENTS OF INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALTIES ENGLISH WRITING. AE 2016, 11-15.