(1)
Lytovchenko, I.; Yamshynska, N.; Kutsenok, N.; Filatova, V. TEACHING SUSTAINABILITY ONLINE TO UNIVERSITY STUDENTS WITH THE USE OF INTERACTIVE PRESENTATION TOOLS: A CASE STUDY. AE 2021, 8, 11-18.